Podmínky používání stránek

PŘEHLED

Tento web https://beincbd.com provozuje BUĎTE V CBD SP. ZOO, adresa - Ul. Stefana Okrzei 1a 10 piętro 03-175 Warszawa.
Pojmy „my“, „nás“ a „naše“ na celém webu odkazují na Be In CBD SP. ZOO (dále jen - BeInCBD) a beincbd.com.
BeInCBD a beincbd.com nabízejí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na tomto webu vám, uživateli, s výhradou vašeho souhlasu se všemi podmínkami, zásadami a oznámeními uvedenými v tomto dokumentu.

Navštěvováním našeho webu a / nebo nákupem čehokoli od nás se účastníte našeho podnikání a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dalších podmínek a zásad pro které zde existují odkazy a / nebo které jsou dostupné přes hypertextový odkaz. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, ale bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky nebo poskytovateli obsahu.

Před přístupem nebo používáním našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nemůžete vstoupit na web ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, je přijetí těmito podmínkami služby výslovně omezeno.

Na všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu se vztahují také podmínky služby. Nejnovější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Vaše pokračující používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován s nainstalovaným CMS WordPress-WooCommerce. Tento CMS nám poskytuje platformu elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE

Souhlasem s těmito Podmínkami služby prohlašujete, že jste plnoletý (18 a více let) ve vaší zemi bydliště, nebo jste nám dali souhlas, abychom umožnili kterémukoli z vašich závislých nezletilých používat tento web.
Naše produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neautorizovaným účelům a během používání služby nesmíte porušovat žádné zákony platné ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód ničivé povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení Služeb.

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli z jakéhokoli důvodu odmítnout službu jakékoli osobě.
Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenos přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu po sítích vždy šifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, prodávat nebo dále provozovat jakoukoli část Služby, nebudete Službu používat, nebudete mít přístup ke Službě ani k žádným kontaktům na webu, prostřednictvím kterého je Služba poskytována, bez přímého písemného souhlasu naše strana.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nebudou tyto Podmínky nijak omezovat ani jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ.

Nejsme zodpovědní, pokud informace poskytnuté na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na tomto webu jsou poskytovány pouze pro obecné informace a neměly by se na ně spoléhat nebo je používat jako jediný základ pro rozhodování bez odkazování na primární, přesnější, úplnější nebo včasnější zdroje informací. Jakékoli spoléhání se na materiály zveřejněné na tomto webu je na vaše vlastní riziko.
Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nemusí být nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah tohoto webu, ale nejsme povinni aktualizovat žádné informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že jste zodpovědní za sledování změn na našem webu.

ODDÍL 4 - ZMĚNY V SLUŽBĚ A CENY

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo změnit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) kdykoli bez předchozího upozornění.
Neneseme odpovědnost vůči vám ani třetím stranám za jakékoli změny, změny cen, pozastavení nebo ukončení Služby.

Oddíl 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné pouze online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou být v omezeném množství a budou vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami vracení.
Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že jakákoli barva na monitoru vašeho počítače bude přesná.
Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit počet produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, a to podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných vámi zakoupených nebo obdržených materiálů splní vaše očekávání, nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

Veškeré informace týkající se dávkování jakéhokoli produktu (produktů) jsou poskytovány pouze pro vzdělávací účely a neměly by být vykládány jako instrukce od BeInCBD a beincbd.com jakýmkoli způsobem, formou nebo formou, jak používat produkty nabízené BeInCBD a beincbd. com ...

ODDÍL 6 - PŘESNOST FAKTURACE A ÚČETNÍ INFORMACE

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle našeho uvážení omezit nebo zrušit zakoupené množství na osobu, rodinu nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky provedené s nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. Pokud je objednávka změněna nebo zrušena, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailem nebo fakturační adresou / telefonním číslem poskytnutým v době objednání. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho výhradního uvážení zadají prodejci, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte s poskytováním aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a informací o účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací vašeho účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další informace naleznete v našich Zásadách vracení peněz.

ODDÍL 7 - DALŠÍ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemáme žádnou kontrolu a nemáme nad nimi žádnou kontrolu ani vstup.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ bez záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Nepřijímáme žádnou odpovědnost vyplývající z nebo v souvislosti s používáním dalších nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití dalších nástrojů nabízených prostřednictvím webu vámi je výhradně na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran.
Můžeme také prostřednictvím webu v budoucnu nabídnout nové služby a / nebo funkce (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a / nebo služby se rovněž vztahují tyto podmínky služby.

ODDÍL 8 - ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za kontrolu nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme ani nebudeme nést žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Nejsme zodpovědní za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Před prováděním jakékoli transakce si prosím pečlivě přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí strany.

ODDÍL 9 - KOMENTÁŘE UŽIVATELE, PŘEZKUMY A DALŠÍ PŘEDKLÁDÁNÍ

Pokud na naši žádost podáte určité konkrétní přihlášky (například přihlášky nebo recenze produktů) nebo bez žádosti od nás, odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak. způsobem (společně „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli, bez omezení, upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám pošlete. Nejsme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; 2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nejsme povinni, kontrolovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který je podle našeho výhradního uvážení nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, pomlouvačný, pornografický, obscénní, představuje zdravotní tvrzení nebo je jinak nevhodný nebo porušuje o duševním vlastnictví kterékoli ze stran nebo o těchto podmínkách služby.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporušují žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Souhlasíte také s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačné nebo jiné nelegální, urážlivé nebo obscénní materiály, stejně jako počítačové viry nebo jiné škodlivé programy, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za kohokoli jiného než za sebe nebo jinak zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli vaše komentáře a za jejich přesnost. Nepřijímáme žádnou odpovědnost ani neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře, které zveřejníte vy nebo jakékoli třetí strany.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ ÚDAJE

Poskytování osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 - CHYBY, NEPřesnosti a chybějící údaje

Na našem webu nebo ve službě mohou být občas informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které mohou souviset s popisy produktů, cenami, propagačními nabídkami, nabídkami, náklady na dopravu, časy přepravy a skladovou dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace o Službě nebo na jakémkoli relevantním webu nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali objednávku).
Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo vyjasňovat informace o Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu, včetně, bez omezení, informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Žádná konkrétní aktualizace nebo datum aktualizace aplikované na Službu nebo jakýkoli související web by neměly být považovány za indikaci, že všechny informace o Službě nebo jakémkoli souvisejícím webu byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů stanovených v podmínkách služby máte zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) nutit ostatní ke spáchání nebo účasti na jakémkoli protiprávním jednání; (c) za porušení jakýchkoli mezinárodních, federálních, provinčních nebo státních předpisů, pravidel, zákonů nebo místních nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, urážet, poškozovat, pomlouvat, pomlouvat, ponižovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) uvádět nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo fungování Služby nebo jakékoli přidružené webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; i) spam, phishing, farmářství, záminky, pavouky, procházení nebo škrábání; j) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) narušovat nebo obcházet bezpečnostní funkce Služby nebo jakékoli přidružené webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nezaručujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky získané použitím naší služby budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že můžeme čas od času službu odstranit na neurčito nebo ji kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo nemožnost používat službu je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby poskytované prostřednictvím Služby (s výjimkou výslovně uvedených u nás) jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, a to bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, jak jsou výslovně a předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, vlastnických práv a neporušení vlastnických práv.
V žádném případě by neměly být BeInCBD a beincbd.com. Naši ředitelé, úředníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nenesou odpovědnost za žádná zranění, ztráty, nároky ani jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně , bez omezení, ztráta zisku, ušlý příjem, ušlá úspora, ztráta dat, náhradní náklady nebo jakákoli podobná škoda, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jiných důvodů vyplývajících z vašeho používání některé ze služeb nebo jakékoli produkty zakoupené prostřednictvím služby nebo jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty či poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, převedeného th nebo jinak dostupné prostřednictvím služby, i když byli poučeni o své možnosti. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, omezují tyto státy nebo jurisdikce naši odpovědnost v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit BeInCBD a beincbd.com a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, agenty, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance z jakéhokoli nároku nebo nároky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesené jakoukoli třetí stranou v souvislosti nebo v důsledku vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují jako reference, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto podmínek služby určeno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení přesto vynutitelné v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony a nevymahatelná část bude považována za samostatnou od těchto Podmínek služby, nebude mít takové určení vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli dalších zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Povinnosti a odpovědnosti stran vzniklé před datem ukončení zůstávají pro všechny účely v platnosti i po ukončení této smlouvy.
Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud nejsou vypovězeny vámi nebo námi. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit oznámením, že si již nepřejete používat naše služby, nebo že přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního uvážení nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi žádnou podmínku nebo ustanovení těchto podmínek služby, můžeme také tuto dohodu kdykoli bez předchozího upozornění vypovědět a budete odpovědní za všechny částky splatné před datem ukončení a / nebo vám tedy můžete odepřít přístup k našim službám (nebo k jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 - PLNÁ DOHODA

Naše neuplatnění nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek služby nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná na tomto webu nebo ve vztahu ke službě představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, zprávy a nabídky ústně nebo písemně mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby).
Jakákoli nejasnost ve výkladu těchto podmínek služby by neměla být vykládána proti straně vyvíjející projekt.

ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, prostřednictvím kterých vám poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Polské republiky.

ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Jste zodpovědní za pravidelnou kontrolu změn našeho webu. Vaše pokračující používání nebo přístup na náš web nebo službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky týkající se smluvních podmínek nám směřujte na mail (@) beincbd.com.

ODDÍL 21 - ZRUŠENÍ

Zrušení není zaručeno a řídí se našimi Storno podmínky.